Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov o.z. (SAVPJ) je dobrovoľným nevládnym a neziskovým združením bádateľov a záujemcov o oblasti psychotroniky, fenoménu neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO), agrosymbolov, archeoastronautiky, alternatívnej liečby a dalších anomálnych javov tiež sporných a nevysvetlených úkazov a udalostí doma i v zahraničí, taktiež alternatívnej teórie všetkých odvetví života prírody a spoločnosti, vrátane filozofickéj a náboženskej interpretácie.

Cieľom je si vypočuť svedkov všetkých nevysvetlených udalostí a javov s ktorými sa nemajú komu zdôveriť. Poznatky o záhadných fenoménoch sú na Slovensku stále povrchné, ovplyvňované neserióznymi a zavádzajúcimi informáciami a to zo strany niektorých jednotlivcov či médií v snahe vyvolať senzáciu či upútať na seba pozornosť.

Na našich stránkach nájdete všetko o našich aktivitách, prednáškach či podujatiach. Spolupracujeme zo záhadologmi z celého Slovenska ale aj zahraničia najmä však s Českými klubmi či jednotlivcami.

Ďakujem Vám všetkým, ktorí sa na projekte podieľate.

Gabriela


 

 

UFO klub Slovensko, UKS – je projektom SAVPJ a zaoberá sa výskumom fenoménu UFO.

  • Cieľom UKS je zaznamenávanie a vyhodnocovanie pozorovaní UFO na území Slovenskej Republiky, tiež zvyšovať informovanosť v otázkach UFO.

Zaujímame sa tiež o:

  • NDE – zážitky na prahu smrti, vnímanie osobou, ktorá takmer zomrela alebo bola klinicky mŕtva.
  • OBE - pohľad na svet mimo svoje fyzické telo v reálnom čase zóny a astrálnej projekcie
  • PJ - paranormálne javy sú skutočnosti, pre ktoré nie je známe racionálne  vysvetlenie – poltergeist, prízrak, zjavenia atď.
  • PsJ – psychotronika  - jasnovidnosť, telepatia, telekinéza, bioterapia atď.

 

Ak ste zažili čokoľvek nevysvetlené, NDE, OBE boli ste pozorovateľom UFO, ducha, zjavenia, zvláštneho živočícha, akéhokoľvek paranormálneho či anomálneho javu ozvite sa nám. Prispejete tak malou troškou k výskumu UFO a iných anomálnych javov na Slovensku.

 

Vyplňte prosíme Vás formulár o pozorovaní, informujte nás o Vašich akýchkoľvek záhadných zážitkoch a my sa Vám pokúsime objasniť Vaše pozorovanie, či iný nezvyčajný jav.

 

ČLENSTVO V SAVPJ

 

Zaujímajú Vás záhady? Tak potom ste tu správne! Staňte sa našimi členmi!

V prípade záujmu o členstvo, alebo spolupráce s nami, nás kontaktujte na mail info@savpj.sk, savpj@centrum.sk, ufoklubslovensko@gmail.com. Alebo vyplňte prihlášku priamo na stránke.


 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO Slovenskej Asociácie VýskumuParanormálnych Javovo.z.

Vážený žiadateľ. Veľmi nás teší, že máte záujem spolupracovať s naším kolektívom a preto prosím, venujte pozornosť vyplneniu žiadosti. VŠETKY POLOŽKY SÚ POVINNÉ, kontakty iba tie ktoré používate.

Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov o.z.(SAVPJ) ®

Tel: +421904640902

E-mail:
ufoklubslovensko@gmail.com
Web: www.s-a-v-p-j.eu

IČ0: 42336414

Bankové spojenie: SLSP č.ú. 5049964647/0900
IBAN: SK2609000000005049964647 BIC: GIBASKBX

 


Výška ročného členského poplatku:  5,00 – študenti a dôchodcovia

                                                                10,00 – ostatní členovia

Nový členovia pri prevode na účet uvádzajú meno, dátum narodenia a mesto.

Stanovy

 

SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE VÝSKUMU

PARANORMÁLNYCH JAVOV

 

                                                                                                        

Charakter združenia

 

Slovenská Asociácia Výskumu Paranormálnych Javov (ďalej len SAVPJ) je dobrovoľným nevládnym a neziskovým združením, vzniknutým podľa zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov, v platnom znení.

Ciele a činnosti

 

1. Bádateľský klub v oblasti výskumu paranormálnych a iných záhadných javov, udalostí a otázok.

2. Zhromažďovať, analyzovať a spracovávať veškerú dokumentáciu, poznatky a informácie týkajúce sa záujmových činností a sprostredkovávať ich iným záujemcom a organizáciám.

3. Výsledky bádateľskej činnosti sprostredkovávať verejnosti prednáškovou, osvetovou a vzdelávacou činnosťou, publikačnou činnosťou v tlači a na internetu.

4. Vydávanie vlastnej periodickej tlače.

5. Spolupráca s bádateľskými klubmi a organizáciami v SR aj v zahraničí.

 

1a. Pri plnení svojich úloh sa SAVPJ riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Stanovami SAVPJ.

2a. V činnosti SAVPJ sa uplatňuje najmä princíp dobrovoľného členstva, jednoty záujmov SAVPJ so záujmami každého jednotlivého člena a princíp zákonnosti.

Členstvo v združení

 

1. Členom SAVPJ sa môže stať fyzická osoba staršia ako 15 rokov, na základe podania písomnej prihlášky.
2. Prihlášku k členstvu prijíma a schvaľuje výbor SAVPJ.

3. Zánik členstva:

a) vystúpením člena písomným oznámením adresovaným výboru združenia

b) vylúčením člena rozhodnutím Valnej hromady o vylúčení

c) úmrtím člena

d) zánikom SAVPJ

Práva a povinnosti členov

 

1. Všetci členovia združenia majú právo:    

a) podieľať sa na činnosti združenia a byť o tejto činnosti informovaní

b) podieľať sa na naplňovaní cieľov a foriem činností SAVPJ

c) prekladať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti SAVPJ

2. Všetci členovia majú povinnosť:

a) dodržovať stanovy združenia

b) jednať v súlade s cieľom združenia

c) platiť členské príspevky vo výške stanovené Valnou hromadou

d) aktívne hájiť záujmy SAVPJ a nepodnikať žiadne kroky, ktoré by boli v rozpore so záujmami SAVPJ

DODATOK:

Každý člen Klubu by mal:
1.Doplňovať znalosti o probléme akoukoľvek formou.
2.Prevádzať  nábor nových členov akýmkoľvek povoleným spôsobom.
   Tu prichádza do úvahy inzercia, osobné pohovory atp.
   V žiadnom prípade nevykonávať nábor Nepovolené, tj Spam, letáky atď
3.KAŽDÝ NOVÝ PRÍPAD POZOROVANIE UFO ALEBO INÉHO abnormálneho javu IHNEĎ
   VOLÁME Vedúcemu KLUBU!
   Pokojne v každú dennú či nočnú hodinu.
4.Ako postupovať pri pozorovaní a hlásení hraničných javov nájde
   každý člen na našich stránkach.

 Gabriela Slováková 22.2.2012

 Takže ktokoľvek súhlasíte a máte záujem s nami bádať a skúmať si stiahnite prihlášku : žiadosť-o-členstvo-SAVPJ a.docx (40,1 kB)

a pošlite ju na info@savpj.org alebo vyplňte priamo priloženú prihlášku.

 

© Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov o.z.(SAVPJ) ® *  Tel: +421904640902 * E-mail: info@savpj.sk, ufoklubslovensko@gmail.com * Web: www.savpj.sk * IČ0: 42336414 * Bankové spojenie: SLSP č.ú. Bankové spojenie: SLSP č.ú. 5049964647/0900

IBAN: SK2609000000005049964647 BIC: GIBASKBX